دبستان غیردولتی پسرانه بینش نو اداره آموزش و پرورش استان همدان

استعداد های درخشان

قبولی 19 نفر از دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1400

قبولی 12 نفر از دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-99 

قبولی 22 نفر از دانش آموزان در سال تحصیلی 99-98 

قبولی 22 نفر از دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97

قبولی 19 نفر از دانش آموزان در سال تحصیلی97-96

به طور کلی یک سوم دانش آموزان مدرسه در مدارس سمپاد (تیز هوشان) هر ساله قبول می شوند.